Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" năm 2014

10:56 10/10/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6228

BỘ NỘI VỤ

Ban Quản lý Dự án 513

–––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng.

 

Thực hiện Kế hoạch số 1289/KH-BCĐ ngày 18/4/2014 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" trong năm 2014 và Công văn số 3742/CV-BCĐ ngày 12/9/2014 của Ban Chỉ đạo về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án, Ban Quản lý Dự án trân trọng báo cáo Thứ trưởng kết quả như sau:

1. Tại tỉnh Bình Dương

a) Kết quả công tác triển khai của tỉnh

- Thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Đang tiếp thu, hoàn thiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán sau khi có ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan.

- Rà soát hiện trạng hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp; tính thống nhất giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý.

Kết quả trên địa bàn tỉnh không xảy ra tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp, chỉ tồn tại một số khu vực đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa.

- Báo cáo thống kê đoạn đường địa giới hành chính các cấp bị phá vỡ, biến dạng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo trung ương.

b) Nhiệm vụ chưa triển khai theo Kế hoạch của BCĐ trung ương

Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với các Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc BCĐ và đối với cấp huyện, cấp xã (dự kiến thực hiện sau khi Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được UBND tỉnh phê duyệt).

c) Kiến nghị, đề xuất của tỉnh

- Đề nghị cho tỉnh được chôn mốc địa giới hành chính các cấp có kích thước lớn hơn Quy chuẩn quy định chung để bảo đảm bền vững, ổn định lâu dài.

- Đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và thường xuyên có hướng dẫn để tỉnh thực hiện các hạng mục công việc của Dự án tại địa phương.

d) Kiểm tra tại thị xã Dĩ An: Địa bàn thị xã Dĩ An có một mốc địa giới cấp tỉnh với Thành phố Hồ Chí Minh bị mất, địa phương đề nghị tăng dầy mốc để bảo đảm ổn định trong quản lý và đời sống nhân dân.

Tóm lại, do công tác triển khai thực hiện Dự án tại địa phương mới ở bước đầu nên tỉnh chưa có khó khăn, vướng mắc.

đ) Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra

- Tỉnh Bình Dương đã quan tâm đến công tác triển khai thực hiện Dự án theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên so với tiến độ chung thì một số hạng mục công việc còn chậm.

- Ban Chỉ đạo của tỉnh cần chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Dự án, sớm phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công, tổ chức tập huấn trong tỉnh.

- Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ảnh về Ban Chỉ đạo trung ương để có giải pháp thực hiện.

2. Tại tỉnh Trà Vinh

a) Kết quả công tác triển khai của tỉnh

- Thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và xin ý kiến các Sở, ngành liên quan.

- Rà soát hiện trạng hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp; tính thống nhất giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý. Kết quả trên địa bàn tỉnh không xảy ra tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp.

- Báo cáo thống kê đoạn đường địa giới hành chính các cấp bị phá vỡ, biến dạng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo trung ương.

b) Nhiệm vụ chưa triển khai theo Kế hoạch của BCĐ trung ương

Chưa tổ chức tập huấn công tác triển khai thực hiện Dự án đối với các Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh và đối với cấp huyện, cấp xã.

c) Kiến nghị, đề xuất của tỉnh

- Vướng mắc lớn nhất hiện nay trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án tại địa phương là nguồn kinh phí thực hiện chưa có, đề nghị trung ương hỗ trợ để tỉnh thực hiện nhiệm vụ.

- Đề nghị cho tỉnh được đưa nhiệm vụ xác định địa giới hành chính theo Phương án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú; thành lập thị xã Duyên Hải trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Duyên Hải, điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Duyên Hải và xã Long Toàn, Long Hữu để thành lập 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải (đã được Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương, tỉnh đang hoàn thiện quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

d) Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra

- Đề nghị tỉnh Trà Vinh quan tâm, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án, trước mắt trình Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương góp ý kiến đối với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán làm căn cứ tiếp thu, hoàn thiện và phê duyệt để thực hiện.

- Đề nghị tỉnh Trà Vinh tiến hành rà soát địa giới hành chính các cấp trên địa bàn để bổ sung khối lượng công việc phải thực hiện, trong đó tập trung rà soát đoạn đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng; hệ thống mốc địa giới hành chính các cấp, xác định số lượng mốc cần khôi phục, sửa chữa, chôn mới; đối soát tính thống nhất giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý.

- Việc đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí phải trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được duyệt.

3. Tại thành phố Cần Thơ

a) Kết quả công tác triển khai của thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và xin ý kiến các Sở, ngành liên quan.

- Rà soát hiện trạng hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp; tính thống nhất giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý.

- Báo cáo thống kê đoạn đường địa giới hành chính các cấp bị phá vỡ, biến dạng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo trung ương.

- Tổ chức hiệp thương, xác định đoạn đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng; giải quyết những điểm tranh chấp phát sinh trong nội bộ thành phố làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án.

b) Những nhiệm vụ chưa triển khai

Chưa tổ chức hội nghị tập huấn tới cấp huyện, cấp xã vì chưa xác định khối lượng công việc để lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và đang chờ Ban Chỉ đạo trung ương có hướng dẫn phương án xác định đoạn đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng và những bất cập tồn tại giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý.

c) Kiến nghị, đề xuất của thành phố

- Đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương có văn bản hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện Dự án tại địa phương là sự nghiệp kinh tế hay đầu tư xây dựng cơ bản; đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để thành phố triển khai thực hiện Dự án.

- Đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương sớm báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án xác định đoạn đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng và những bất cập về địa giới hành chính phát sinh do các nguyên nhân khác nhau.

- Đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương chủ trì giải quyết những tuyến địa giới hành chính bất hợp lý giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

d) Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra

- Về đề nghị hỗ trợ kinh phí phải trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được duyệt. Vì vậy thành phố sớm gửi Thiết kế kỹ thuật - Dự toán để Bộ Nội vụ có ý kiến, sau đó thành phố tiếp thu, hoàn thiện và phê duyệt.

- Về đề nghị hướng dẫn thủ tục giải quyết đoạn đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng và những bất cập về địa giới hành chính phát sinh do các nguyên nhân khác nhau phải xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho hiệu chỉnh những đoạn đường địa giới nêu trên, nếu được chấp thuận thì sẽ thực hiện theo phương án hiệu chỉnh đường địa giới hành chính các cấp, nếu không được chấp thuận thì phải thực hiện theo phương án điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

4. Tại tỉnh Kiên Giang

a) Kết quả công tác triển khai của tỉnh

- Thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Rà soát hiện trạng hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp; tính thống nhất giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý.

- Báo cáo thống kê đoạn đường địa giới hành chính các cấp bị phá vỡ, biến dạng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo trung ương.

- Tổ chức hiệp thương, xác định đoạn đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng; giải quyết những điểm tranh chấp phát sinh trong nội bộ tỉnh.

- Tổ chức hội nghị tập huấn đến cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức khảo sát trên biển, xác định tên gọi, tọa độ địa lý các đảo, đá, bãi cạn... thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang.

b) Kiến nghị, đề xuất của tỉnh

- Đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương đồng ý để tỉnh cắm mốc chủ quyền trên một số đảo nhỏ giáp với Vương quốc Campuchia; cung cấp bản đồ nền trên biển để tỉnh có cơ sở lập bộ bản đồ hành chính trên biển.

- Tỉnh Kiên Giang có vị trí địa lý đặc thù, vừa có biên giới đất liền, vừa có biên giới biển nên đề nghị Ban chỉ đạo trung ương có ý kiến để tỉnh Kiên Giang lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án theo phương án chỉ định thầu (áp dụng Điều 22, Luật Đấu thầu) trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chỉ định đơn vị thi công.

- Đề nghị Bộ Nội vụ sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh địa giới hành chính, nâng cấp đô thị đối với 05 đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh làm căn cứ đưa các nhiệm vụ liên quan vào Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của tỉnh.

- Đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để tỉnh thực hiện Dự án.

d) Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra

- Về đề nghị hỗ trợ kinh phí phải trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được duyệt. Vì vậy tỉnh sớm phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho tỉnh.

- Việc đề nghị chỉ định nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án, đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Ban Chỉ đạo để xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án 513 tại 04 tỉnh, thành phố, Ban Quản lý Dự án trân trọng báo cáo Thứ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu BQL.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Đức

Liên kết website